Predaj kávy široká nabídka kávy z celého světa

FAKTURÁCIA BEZ DPH NA EXPORT

Ako nakupovať bez DPH na export v EÚ:

1. Registrácia v našom Eshope

2. Odoslať žiadosť s požiadavkou na fakturáciu bez dph na e-mail: info@prodejkavy.cz spolu s kartičkou Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty

3. Po overení Vášho IČ DPH v systéme VIES (TU) bude nastavená na Vašej registrácii fakturácie bez DPH

4. Fakturácia bez DPH sa vzťahuje LEN k schválenej registráciu a na budúce objednávky

5. DPH odpočítame vždy až pri expedícii objednávky (zákazníka informujeme Emailom o cene bez DPH)

6. V prípade platby prevodom vopred na účet, počkajte až Vám na Email príde Výzva k platbe bez DPH

7. Vydané faktúry NEMOŽNO upravovať

8. DPH spätne nevraciame

9. Tovar zasielame iba do krajiny EÚ, kam bola vystavená faktúra

10. Len pre platcu DPH

11. NEDÁ sa uplatniť pri platbe Kartou online cez platobnú bránu.

Oslobodenie pri dodaní tovaru do iného členského štátu

Smernica o dani z pridanej hodnoty členským štátom Európskej únie ukladá povinnosť oslobodiť od dane z pridanej hodnoty dodávok tovaru, ktorý bol odoslaný alebo prepravený mimo ich území a to na území, ktoré sa nachádza na území Európskej únie a to za predpokladu, že toto dodanie tovaru sa uskutočnilo pre inú zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako taká, v inom členskom štáte ako v štáte začatia odoslania alebo prepravy.

Táto zdĺhavá a zložitá definície vymedzenie podmienky pre oslobodenie pri dodaní tovaru do iného členského štátu, možno (v prípade dodania tovaru z Českej republiky) zjednodušene zhrnúť, do nasledujúcich troch podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne (tj. Všetky podmienky musia byť splnené naraz) :

  • Tovar musí byť dodaný zdaniteľnej osobe;
  • Tovar musí byť prepravený z územia Českej republiky; a
  • Tovar musí skončiť na území iného členského štátu.

Český zákon o DPH ustanovuje podobné podmienok tým, ktoré ukladá smernica o DPH s tým, že na rozdiel od smernice o DPH ukladá povinnosť, kde odberateľ musí byť osoba registrovaná k DPH v inom členskom štáte Európskej únie. Je teda otázkou, či nesplnenie tejto podmienky, tj. Podmienky, keď odberateľ nie je osoba registrovaná k DPH v inom členskom štáte (však je zdaniteľná osoba), môže byť základom pre zamietnutie oslobodenia dodávky do iného členského štátu zo strany českého správcu dane a či by táto argumentácia vôbec obstála v prípade sporu pred Európskym súdnym dvorom (ďalej len "ESD").

Český zákon o DPH ďalej stanovuje, že oslobodenie pri dodaní tovaru do iného členského štátu možno preukázať písomným vyhlásením odberateľa alebo splnomocnenej tretej osoby, že tovar bol prepravený do iného členského štátu, alebo inými dôkaznými prostriedkami.

Avšak, na základe ustálenej judikatúry Najvyššieho správneho súdu (ďalej len "NSS") a ESD je zrejmé, že samotné splnení všetkých vyššie uvedených podmienok nezaručuje, že správca dane uzná oslobodenie pri dodaní tovaru do iného členského štátu (napr. V prípade podozrenia z daňového úniku).

Z tohto dôvodu je dôležité, aby dodávateľ overil platnosť daňového identifikačného čísla (IČ DPH) a ďalej overil, že sa jedná o osobu ktorá je oprávnená s týmto údajom nakladať.


© 2006 -2020 Orfeo Office s.r.o.